Karta Oferty 2018-01-22T08:23:51+02:00

Grunty - działka budowlana, 1 500 m2, Rogoż

Grunty - działka budowlana na sprzedaż, Rogoż

Cena: 105 000 PLN

70 PLN/m2

Grzegorz Betka
nr licencji: 21088
Telefon: 519-186-406
grzegorz@novena.pl

Opis

Na terenie gminy Wisznia Mała w kierunku na Trzebnicę, na terenie osiedla oddalonego o 6 km na północ od granic Wrocławia, na sprzedaż we wsi Rogoż przy ul. Azaliowej, dwie działki zagrodowe nr 131/12 i 131/13 o powierzchni 1500 i 1976 m2.
UCHWAŁA NR VI/XXXIX/345/14
RADY GMINY WISZNIA MAŁA
z dnia 22 stycznia 2014 roku
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Rogoż o nazwie MPZP ROGOŻ
 Rozdział III
Przepisy szczegółowe dla wyznaczonych terenów w granicach ich linii rozgraniczających
 
§ 14. Na obszarze objętym planem obowiązują następujące zasady zagospodarowania terenów:
2.       RM/1-5 - przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy zagrodowej,
1)       przeznaczenie uzupełniające:
a)    usługi nieuciążliwe stanowiące maksymalnie 30% powierzchni całkowitej budynku mieszkalnego wbudowane w części parterowej budynku mieszkalnego,
b)    urządzenia towarzyszące,
c)    zieleń urządzona,
d)    urządzenia i sieci infrastruktury technicznej, za wyjątkiem linii napowietrznych;
2)       zabrania się lokalizowania obiektów i urządzeń usługowych i produkcyjnych zaliczonych, zgodnie z przepisami szczególnymi, do obiektów mogących pogorszyć stan środowiska, stwarzających uciążliwości dla mieszkańców i środowiska przyrodniczego.
3)       lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu:
a)    wysokość zabudowy nie może przekroczyć dwóch kondygnacji nadziemnych plus poddasze użytkowe, lecz nie więcej niż 12,0 m,
b)    obowiązuje stosowanie w budynkach mieszkalnych połaci dachowych o spadkach 30°-45°,
c)    obowiązują dachy kryte dachówką lub pokryciem dachówko-podobnym w kolorze ceglastym matowym i brązowym oraz grafitowym z zastrzeżeniem budynków położonych w strefie `B` oraz w obszarze historycznego układu ruralistycznego, dla których obowiązuje pokrycie dachu dachówką ceramiczną lub cementową w kolorze ceglastym matowym,
d)    intensywność zabudowy od 5% do 40%,
e)    powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 30% powierzchni działki;
4)       ustala się obowiązek zapewnienia w granicach terenu miejsc postojowych dla samochodów: nie mniej niż dwa miejsca postojowe wliczając miejsce w garażu, a w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszących dla użytkowników stałych i przebywających okresowo w ilościach: jedno miejsce postojowe na każde rozpoczęte 25,0m2 powierzchni użytkowej funkcji usługowej lecz nie mniej niż dwa miejsca postojowe;
5)       ustalenia dla linii zabudowy i ich odległości zostały zawarte w §15.
Pełna treść UCHWAŁY NR VI/XXXIX/345/14 z 22 stycznia 2014 roku  >>

W rejonie położenia działki dostępne media :
- prąd,
- woda z wodociągu gminnego.
Sąsiednie działki, zabudowa domami jednorodzinnymi.

Inwestor występujący o pozwolenie na budowę budynków w ramach zabudowy zagrodowej lub z wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy (dla zabudowy zagrodowej). Zabudowa zagrodowa to zespół budynków, w skład którego powinien wchodzić co najmniej budynek mieszkalny i gospodarczy lub inwentarski. Ponadto inwestycja musi być związana z hodowlą, produkcją rolną, ogrodniczą lub leśną.powinien potwierdzić fakt prowadzenia gospodarstwa rolnego o odpowiedniej powierzchni (co najmniej 1 ha) oraz status rolnika.
Rolnik indywidualny to osoba fizyczna, która:
- jest właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha,
- posiada kwalifikacje rolnicze,
- co najmniej od 5 lat zamieszkuje w gminie, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości rolnych wchodząca w skład gospodarstwa rolnego,
- prowadzi przez ten okres osobiście gospodarstwo rolne. Za gospodarstwo rolne uważa się grunty rolne wraz z gruntami leśnymi, budynkami lub ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeżeli stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą, oraz prawami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. W skład gospodarstwa rolnego powinny wchodzić użytki rolne o powierzchni nie mniejszej niż 1 ha.
Przyszły nabywca działki rolnej nie musi być rolnikiem, jeśli nabywa działkę do 1 ha arów.

Kontakt BN Novena tel. 519 186 406.

Prezentujemy tylko sprawdzone oferty.
Bezpłatnie pomagamy w udzieleniu kredytu na zakup nieruchomości.
Naszym Klientom oferujemy również pomoc prawną.

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego.

Szczegóły

Numer oferty 4952508714460092
Typ oferty Grunty - działka budowlana
Rodzaj transakcji Sprzedaż
Cena 105 000 PLN
Cena za m2 70 PLN
Powierzchnia 1 500 m2
Miejscowość Rogoż
Województwo DOLNOŚLĄSKIE
Ulica/Osiedle Azaliowa
Powiat trzebnicki
Gmina Wisznia Mała
Własność własność
Dojazd utwardzona/szutrowa
Ogrodzenie brak
Szerokość frontu 30.00 m
Kształt działki prostokat
Położony w na wsi