Karta Oferty 2018-01-22T08:23:51+02:00

Grunty - działka inwestycyjna, 200 000 m2, Trzebnica

Grunty - działka inwestycyjna na sprzedaż, Trzebnica

Cena: 50 000 000 PLN

250 PLN/m2

Grzegorz Betka
nr licencji: 21088
Telefon: 519-186-406
grzegorz@novena.pl

Opis

Na terenie Trzebnicy w rejonie węzła komunikacyjnego przy trasie S-5 na granicy z tworzoną Specjalną Strefą Ekonomiczną, działka z MPZP w trakcie procesu uchwalania, przeznaczona pod inwestycje :
Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1PU ustala się:
1) przeznaczenie terenu:
a) tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów,
b) tereny zabudowy usługowej;
2) uzupełniające przeznaczenie terenu: stacja bazowa telefonii komórkowej;
3) w granicach terenów dopuszcza się ponadto lokalizację:a) budynków gospodarczych i garaży,b) urządzeń budowlanych zgodnie z przepisami odrębnymi,c) zieleni urządzonej;
4) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:a) dopuszczenie skablowania lub zmiany przebiegu odcinków napowietrznych linii elektroenergetycznych,b) obsługa komunikacyjna:- z dróg publicznych przyległych do obszaru opracowania,- z drogi wewnętrznej 1KDW;
5) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: zakaz montażu instalacji, których eksploatacja niesie zagrożenie poważnej awarii przemysłowej;
6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych: w zakresie położenia w zasięgu strefy obserwacji archeologicznej- zgodnie z par. 8 niniejszej uchwały;
7) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego- 7 -Poz. 3430
a) maksymalna intensywność zabudowy: 0,10,
b) minimalna intensywność zabudowy: 0,80,
c) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 10%,
d) maksymalna wysokość zabudowy:- dla budynków: 18,00 m,- dla stacji bazowej telefonii komórkowej: 60,00 m,
e) nie ustala się wymagań dotyczących form dachów i rodzajów ich pokryć.

Uwaga : podana cena m2 działki jest ceną netto.

Kontakt BN Novena s.c. Wrocław tel. 519 186 406.

Prezentujemy tylko sprawdzone oferty.
Bezpłatnie pomagamy w udzieleniu kredytu na zakup nieruchomości.
Naszym Klientom oferujemy również pomoc prawną.

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego.

Szczegóły

Numer oferty 4952508709700092
Typ oferty Grunty - działka inwestycyjna
Rodzaj transakcji Sprzedaż
Cena 50 000 000 PLN
Cena za m2 250 PLN
Powierzchnia 200 000 m2
Miejscowość Trzebnica
Województwo DOLNOŚLĄSKIE
Powiat trzebnicki
Gmina Trzebnica
Własność własność
Dojazd asfaltowa/kostka
Ogrodzenie brak
Szerokość frontu 250.00 m
Kształt działki nieregularny
Położony w w mieście poza centrum